Welcome toUP Consulting & Training
Thai's Brand for Anyone

Click here to edit subtitle

Knowledge

How to build CSR for Success

Posted on January 10, 2013 at 2:55 AM

แนวคิดและทฤษฎีทางธุรกิจที่ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดสู่องค์กรโดยส่วนใหญ่ ล้วนมุ่งไปที่การพัฒนาให้เป็นองค์กรที่ "เก่ง” สำหรับแนวคิดในเรื่องซีเอสอาร์นั้น จะมุ่งไปที่การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ "ดี” เป็นที่ทราบดีว่า เป้าหมายของการพัฒนาองค์กรให้เก่งนั้น ก็เป็นไปเพื่อการเจริญเติบโต (Growth) ก้าวหน้าของธุรกิจ ในขณะที่การพัฒนาองค์กรให้มีความ "ดี” อยู่ในตัว จะสร้างให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) ของธุรกิจนั้นๆ

 

กิจกรรมซีเอสอาร์ มิได้สิ้นสุดที่การบริจาคเงินหรือบริจาคสิ่งของให้แก่หน่วยงานสังคมสงเคราะห์หรือมูลนิธิไปดำเนินการ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่องค์กรที่ "ดี” องค์กรที่สามารถบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อการสังคมสงเคราะห์ได้นั้น แสดงว่าเป็นองค์กรที่เจริญเติบโตในธุรกิจและมีความ "เก่ง” อยู่ในตัวแล้ว ประเด็นที่สำคัญ คือ ทำอย่างไรจึงจะใช้ความ "เก่ง” ในการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ หรือถ่ายทอดความ "เก่ง” นั้นให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ที่แต่เดิมได้รับเป็นเงินหรือสิ่งของ

 

กิจกรรมซีเอสอาร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินหรือสิ่งของ อาจมิใช่การแก้ปัญหาระยะยาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม แต่การพัฒนาทักษะและศักยภาพให้แก่พวกเขาเหล่านั้นต่างหากที่น่าจะเป็นคำตอบ และการพัฒนาในเรื่องดังกล่าว ก็สามารถใช้ความ "เก่ง” ที่มีอยู่ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์ได้

 

กิจกรรมทางซีเอสอาร์ ประกอบทั้ง การคิด การพูด และการกระทำ และเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตขององค์กรที่ได้ผ่านวัยเด็ก วัยรุ่น และเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะช่วยเหลือและมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อาศัยอยู่ วิธีการพัฒนาซีเอสอาร์ในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ จึงควรผนวกช่วงแห่งการเจริญเติบโตเข้ากับองค์ประกอบของซีเอสอาร์ นั่นคือ "คิดแบบเด็ก ทำแบบวัยรุ่น และพูดแบบผู้ใหญ่”

 

การออกแบบและพัฒนากิจกรรมซีเอสอาร์ เป็นงานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และความจริงใจ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในวัยเด็ก

 

การดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ จำเป็นที่องค์กรควรเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้หรือถ่ายทอดความ "เก่ง” ด้วยความมุ่งมั่นและพละกำลัง ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในวัยรุ่น

 

การติดตามและประเมินผลกิจกรรมซีเอสอาร์ เพื่อนำไปสู่การสื่อสารทั้งกับคนในองค์กรและสังคมภายนอก เป็นบทบาทที่ต้องอาศัยความรอบคอบระมัดระวัง และเป็นบทบาทของผู้ใหญ่ ในการถ่ายทอดข้อมูลให้มีความถูกต้องแม่นยำ และมีผลลัพธ์เชิงบวกกลับมาสู่องค์กรในที่สุด

 

และอย่าลืมว่า การดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรเป็นหลักนั้น ยังสามารถจำแนกเป็นซีเอสอาร์ที่อยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) กับซีเอสอาร์ซึ่งแยกต่างหากจากกระบวนการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นภายหลัง (CSR after process) และเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาซีเอสอาร์ในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในสังคมไปพร้อมๆ กัน คือ การเชื่อมร้อยกิจกรรมทางธุรกิจให้มีส่วนประสมของความรับผิดชอบทางสังคมอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน หรือเป็นการเน้นที่กิจกรรมซีเอสอาร์ในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR in process) นั่นเอง

Categories: Corporate Social Responsibility (CSR)

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

44 Comments

Reply Michaelbiz
4:30 PM on October 17, 2022 
spedra
url=https://comprarcialis5mg.org/it/comprare-spedra-avanafil-sen
za-ricetta-online/ says...

Spedra
Comprare Spedra generico
Reply AnthonyJus
6:16 AM on October 16, 2022 
????? 24 (?????24) - ?????? ?????? ????????? #1 ? ?????? ????? 24 ??
Reply Jamosgaw
11:53 AM on July 11, 2021 
Whoa all kinds of excellent information.
http://ns2.freshstfarms.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=es
sayhelp-usa.com/paper/512-buy-academic-papers-excellent-writing.h
tml
http://bergenray.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scoringes
says.com/essay/93-help-to-write-my-college.html
http://ei-data.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=topessayssi
tes.com/dissertation/29-online-dissertations-top-rated-writing.ht
ml
http://almhd.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essayhelp-usa
.com/writing/566-write-my-commented-bibliography-top-ranked.html
http://grandschememusic.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=es
saypromaster.com/essay/853-urgent-custom-essays-top-rated.html
http://littlebantam.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=topess
aywritinglist.com/essay/744-essay-write-service-us-greatest.html
http://www.hire123.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essayhe
lp-usa.com/thesis/735-good-thesis-statement-excellent-writing.htm
l
https://kaufman25flynn.webs.com/apps/blog/show/48598086-11-items-
you-actually-need-to-keep-in-a-wall-safe-or-depository-safe
Reply Jamosgaw
10:17 PM on July 10, 2021 
Nicely put. Regards!
http://advote.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaypromast
er.com/thesis/811-discon-writing-site-best-writing.html
http://about-detox.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ouressa
ys.com/dissertation/036-umi-dissertation-express-top-rated.html
http://vaidyabook.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=definiti
onessays.com/writing/064-rent-by-ghostwriter-top-ranked-essay.htm
l
http://wielrenmagazinetv.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=t
opessayssites.com/essay/900-help-me-to-write-a-descriptive.html
http://farshidmanafi.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=oures
says.com/writing/725-writers-online-best-essay-services.html
http://ntronethernet.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=disco
untedessays.com/essay/393-best-writing-paper-greatest-writing.htm
l
http://geoproliability.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=top
essaywritinglist.com/paper/723-write-my-research-papers-high.html

https://vpstarot.webs.com/apps/blog/show/44046940-why-tarot-
Reply Jamosgaw
7:31 AM on July 10, 2021 
Cheers! Useful stuff!
http://checkingbankonline.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=
discountedessays.com/writing/18-writing-services-shops-affordable
-writing.html
http://tungstentechnologies.com/__media__/js/netsoltrademark.php?
d=topessaywritinglist.com/paper/418-paper-write-services-for-coll
ege-students.html
http://lucchesehandbags.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=es
saypromaster.com/editing/773-manuscript-processing-services-great
est-writing.html
http://honormoving.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=essaypr
omaster.com/writing/25-writer-freelance-affordable-writing-servic
e.html
http://benefitauctionexperts.com/__media__/js/netsoltrademark.php
?d=bestessayscloud.com/writing/54-write-my-summary-for-me.html
http://nabiltravelservice.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=
topessayservicescloud.com/paper/704-term-paper-recorder-affordabl
e-essay.html
http://securefbo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=topessayw
ritinglist.com/dissertation/759-dissertation-title-excellent-writ
ing-service.html
https://adityanarayanbanerjee.webs.com/apps/guestbook/
Reply Jamosgaw
1:00 AM on June 21, 2021